Tập võ miễn phí


Phát triển con người
Phát triển trí tuệ trẻ em
Kỹ năng sống
Phòng chống và
khắc phục tự kỷ trẻ em

Tặng 5 buổi miễn phí

Trong tháng 5 năm 2019
Với mã khuyến mãi: OLATA

9 địa điểm tại Hà Nội
Liên hệ : 03 36 95 37 38 - 0978 443 285
www.vietnhatclub.org

CLB dự án Pháp Việt facebook.com/olata.fr tài trợ