Trong đây có ai chơi CBR 400 RR NC22 > NC29 không . vào chia sẻ e it kinh nghiệm